เปรียบเทียบการรายงานการเข้าชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
| ไตรมาสที่ ๑ | ไตรมาสที่ ๒ |
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา สรุปจำนวนผู้เข้าประชุมไตรมาสที่ ๑ หมายเหตุรวมรับชมที่เขต(คน)
11 ต.ค. 6018 ต.ค. 601 พ.ย. 608 พ.ย. 6015 พ.ย. 6022 พ.ย. 6029 พ.ย. 608 ธ.ค. 6013 ธ.ค. 6020 ธ.ค. 6022 ธ.ค. 6027 ธ.ค. 6029 ธ.ค. 60
1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 146 20 20 22 0 29 22 22 22 22 15 41 1374 1,655
2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 118 25 31 28 33 41 26 34 39 37 46 50 126 534
3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 29 10 8 13 6 7 7 8 7 91 41 11 87 305
4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 134 0 0 0 0 42 9 57 142
5สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 28 8 12 9 9 11 9 11 10 10 11 15 81 204
6สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 132 12 0 20 28 31 6 16 28 30 203
7สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 212 10 13 10 12 6 12 9 6 2 6 9 112 219
8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 10 49 49 49 0 49 0 0 49 1 246
9สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 252 58 31 31 29 29 24 30 32 24 25 16 185 566
10สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง166 0 161 163 16 17 18 19 18 18 12 0 176 784
11สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 128 28 27 17 20 17 18 12 13 16 27 16 553 792
12สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 215 18 8 10 40 12 7 10 7 11 10 12 62 222
13สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี36 40 49 49 57 42 41 32 27 36 40 42 167 658
14สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท14 90 100 29 22 0 18 17 24 163 203 0 0 680
15สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 10 32 18 18 18 16 17 1 16 16 34 9 191 386
16สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 29 15 22 13 19 17 0 12 9 15 11 163 305
17สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 153 33 0 45 28 23 34 29 36 98 16 17 115 527
18สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 231 31 33 37 29 20 26 24 13 10 11 35 158 458
19สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 352 52 52 52 52 52 45 45 47 47 47 47 128 718
20สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 11 1 0 9 8 140 159
21สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 244 0 36 44 148 272
22สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 14 22 32 29 53 24 21 23 34 34 28 14 111 429
23สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 240 42 41 38 27 27 23 31 30 21 10 26 118 474
24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด20 30 44 35 33 34 34 0 27 38 29 150 474
25สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 137 59 58 60 71 48 47 65 54 65 62 59 217 902
26สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 226 18 18 18 18 18 20 2 6 10 11 10 1880 2,055
27สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 122 39 47 29 37 36 22 22 26 23 12 7 172 494
28สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 229 9 13 13 13 7 10 9 10 27 13 14 162 329
29สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก20 19 30 30 22 20 23 21 19 7 15 33 153 412
30สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 120 30 22 22 26 25 20 24 21 21 12 25 195 463
31สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 211 26 23 0 10 25 0 159 254
32สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 126 0 15 34 14 15 15 14 11 9 5 23 211 392
33สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 25 13 0 0 0 0 0 0 7 14 0 468 507
34สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 37 10 24 22 23 25 0 0 18 15 9 21 212 386
35สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 458 51 0 0 24 211 344
36สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 511 48 53 46 50 45 46 44 41 0 35 34 291 744
37สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 625 29 23 21 19 16 0 20 29 29 21 25 228 485
38สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 74 10 50 9 0 0 9 32 114
39สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 119 28 42 47 32 11 18 30 9 28 43 242 549
40สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 219 30 29 36 30 34 31 0 0 0 10 26 281 526
41สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 30 0 0 52 38 36 35 17 33 2661 2,872
42สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 474 42 41 42 41 42 37 0 30 30 32 36 224 671
43สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 147 45 41 57 42 46 34 22 40 23 49 20 439 905
44สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 232 17 13 11 11 12 14 12 12 14 9 0 157
45สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 30 6 14 5 5 5 8 7 16 8 520 594
46สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 10 84 0 0 18 18 22 301 443
47สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 242 38 47 58 58 58 51 72 33 31 23 18 231 760
48สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 312 50 44 66 65 25 33 16 13 19 23 21 257 644
49สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 412 10 10 16 14 9 15 5 91
50สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 16 6 15 10 11 9 9 11 11 11 30 14 325 468
51สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2131 18 8 27 11 17 0 18 0 10 18 62 262 582
52สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3125 24 21 23 0 5 65 263
53สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 40 0 0 16 16 17 17 24 0 0 17 19 174 300
54สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 522 39 12 82 61 60 75 63 66 53 12 73 330 948
55สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 119 56 37 45 58 42 50 47 50 30 81 50 252 817
56สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 229 0 0 23 24 24 22 31 26 34 29 26 256 524
57สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 125 25 27 35 46 32 73 47 46 60 35 70 2441 2,962
58สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 247 46 0 0 0 52 145
59สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 358 58 61 47 54 60 0 0 25 0 0 42 236 641
60สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ20 18 22 0 15 11 16 5 9 11 15 10 302 454
61สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ30 34 0 65 73 81 60 66 44 54 13 54 466 1,040
62สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 16 48 21 23 30 43 44 33 32 16 10 18 0 324
63สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 20 9 18 13 8 7 7 7 2 2 9 0 114 196
64สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 159 15 28 16 18 18 19 26 46 108 67 42 205 667
65สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 266 67 62 65 65 63 66 66 52 20 37 57 256 942
66สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 316 16 14 25 22 27 0 0 0 19 11 766 916
67สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 40 31 21 29 40 33 27 28 25 10 29 30 428 731
68สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 541 58 38 25 24 24 20 25 38 20 22 45 401 781
69สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 126 25 37 20 20 25 20 25 254 47 13 45 289 846
70สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 212 132 78 57 48 39 56 48 57 20 10 63 755 1,375
71สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 320 0 0 0 23 0 0 12 0 257 312
72สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 425 19 9 20 150 223
73สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 111 75 69 59 63 48 47 0 0 0 20 0 392
74สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 29 50 51 51 51 52 49 50 50 40 34 51 935 1,473
75สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 320 18 18 12 21 14 14 12 15 9 18 10 128 309
76สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1175 174 181 14 23 22 20 18 14 15 14 13 210 893
77สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 273 73 73 73 0 0 72 0 72 436
78สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 119 12 17 39 14 9 12 8 4 13 17 20 1928 2,112
79สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 227 30 26 29 30 32 30 24 30 23 16 20 450 767
80สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 337 39 34 26 26 21 30 25 12 15 9 17 171 462
81สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 153 42 32 31 39 34 34 34 33 34 34 0 0 400
82สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 229 23 20 24 20 20 14 0 23 17 17 21 393 621
83สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 334 0 38 34 17 39 35 0 0 12 9 249 467
84สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 141 40 37 46 72 59 36 40 38 41 40 57 498 1,045
85สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 248 31 47 58 81 22 26 16 30 25 26 41 222 673
86สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 320 27 42 38 34 26 47 28 38 23 18 34 250 625
87สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1203 203 28 28 9 21 9 6 8 5 12 7 211 750
88สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 256 19 17 27 14 25 23 21 17 9 10 12 292 542
89สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 359 45 39 45 44 51 32 51 36 21 14 29 445 911
90สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 164 40 41 22 36 28 62 37 35 18 13 30 253 679
91สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 251 51 36 39 27 31 0 0 0 0 25 69 1935 2,264
92สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร18 10 21 26 21 22 23 11 13 13 267 445
93สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 171 68 71 74 72 72 72 84 82 0 17 0 119 802
94สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 229 22 19 21 12 22 0 35 17 34 20 40 314 585
95สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 312 16 15 13 16 12 16 18 9 15 12 18 229 401
96สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 413 18 23 25 21 19 24 19 25 37 13 29 115 381
97สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 544 38 34 50 40 43 37 40 52 150 302 1009 1,839
98สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 60 78 39 38 33 30 35 46 44 50 35 50 151 629
99สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 122 10 10 13 13 13 11 77 77 77 75 71 198 667
100สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 266 42 34 46 36 0 36 8 8 57 14 12 110 469
101สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 156 12 55 55 55 55 75 0 6 14 19 54 162 618
102สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 224 43 78 74 70 68 51 43 48 50 12 54 199 814
103สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 30 3 6 6 8 8 8 12 12 11 74
104สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 162 56 52 49 62 54 57 58 43 54 36 51 1237 1,871
105สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 20 15 36 16 16 13 14 16 12 9 13 5 53 218
106สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 147 42 44 0 48 39 32 0 139 391
107สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 20 54 43 0 38 24 155 314
108สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 121 44 19 20 29 22 17 14 10 11 6 14 223 450
109สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 210 12 15 15 19 17 14 20 16 24 30 28 186 406
110สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 137 47 41 45 46 42 46 55 6 49 14 110 538
111สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 223 38 28 30 39 40 31 40 35 45 50 39 760 1,198
112สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 119 19 20 23 17 14 18 22 14 16 22 23 126 353
113สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 215 19 19 18 18 18 15 16 14 18 18 16 226 430
114สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 312 13 10 12 12 10 12 0 0 0 15 335 431
115สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 411 9 12 11 11 11 5 9 5 10 5 13 0 112
116สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 153 59 46 50 45 45 46 22 25 42 0 433
117สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 252 56 55 46 51 30 20 32 25 30 26 30 817 1,270
118สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 10 20 25 32 29 29 30 25 18 16 1 7 197 429
119สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 20 9 14 14 58 8 19 33 0 5 13 190 363
120สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 30 8 7 8 10 5 5 0 0 11 15 242 311
121สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 122 12 13 14 6 14 13 12 13 13 15 12 123 282
122สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 214 0 14 14 0 0 0 8 0 164 214
123สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 111 10 11 10 66 64 45 330 125 45 53 56 271 1,097
124สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 226 32 0 35 62 6 7 30 0 35 20 9 281 543
125สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 136 31 29 42 34 34 122 47 51 0 55 52 160 693
126สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 230 28 24 25 30 27 32 26 17 27 31 27 157 481
127สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 113 24 33 34 30 30 29 28 6 16 11 32 167 453
128สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 232 31 51 50 48 83 38 8 0 23 28 190 582
129สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 148 43 45 22 26 0 49 0 0 35 69 31 1569 1,937
130สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 240 29 27 22 20 25 25 21 25 178 15 36 1154 1,617
131สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 37 14 18 27 12 22 22 31 11 20 6 33 215 438
132สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 25 39 75 0 75 71 0 51 47 174 557
133สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 237 23 34 10 15 19 26 21 12 6 5 21 210 439
134สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 113 49 41 0 31 24 0 36 37 227 458
135สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 276 148 63 56 53 50 39 41 43 34 58 27 240 928
136สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 349 36 66 66 62 61 61 61 61 61 32 61 234 911
137สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 18 23 90 12 33 43 40 23 24 17 34 0 250 597
138สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 235 46 44 49 45 44 51 36 21 0 18 188 173 750
139สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 168 11 35 25 79 64 63 63 63 54 11 63 171 770
140สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 266 66 66 55 55 56 55 55 56 55 57 57 1168 1,867
141สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 30 0 48 27 47 1507 1,629
142สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 417 13 20 14 15 15 15 6 9 12 8 11 112 267
143สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 167 65 64 65 58 58 59 59 58 58 14 58 190 873
144สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 20 23 23 21 25 19 18 21 16 11 15 19 183 394
145สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 322 17 18 14 18 24 34 33 33 29 33 36 0 311
146สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 134 0 34 26 21 27 29 35 24 32 30 27 164 483
147สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 216 63 47 51 0 49 0 0 51 13 0 151 441
148สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร68 52 75 63 48 59 63 0 58 40 55 59 152 792
149สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม59 59 59 59 60 59 50 49 48 47 40 47 148 784
150สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 10 30 0 38 40 41 42 39 39 39 15 39 398 760
151สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 243 39 18 17 13 16 14 17 22 21 157 377
152สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 156 6 12 5 10 5 124 8 10 10 8 5 185 444
153สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 265 65 65 65 62 65 65 65 64 0 38 66 1108 1,793
154สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 10 68 62 45 29 35 0 0 0 13 17 26 126 421
155สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 283 68 70 65 70 69 73 72 69 62 64 71 72 908
156สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 355 30 13 0 15 14 12 12 18 13 106 288
157สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 40 24 56 55 55 50 54 49 40 31 39 0 178 631
158สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่13 9 5 4 14 9 14 23 15 0 12 0 214 332
159สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา18 16 31 24 24 22 21 20 17 18 18 187 416
160สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต23 18 24 24 0 0 0 0 0 0 23 0 85 197
161สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 162 55 42 47 47 29 53 19 21 6 127 17 156 681
162สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 219 11 0 0 38 33 245 346
163สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 325 25 26 26 33 36 36 32 0 0 36 0 1593 1,868
164สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง15 15 0 16 9 14 17 4 0 10 97 197
165สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 130 11 0 34 25 22 25 25 25 10 18 200 425
166สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 20 0 0 11 11 130 152
167สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 150 50 50 38 0 38 0 0 45 0 60 331
168สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 20 17 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 23
169สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 30 0 41 43 44 45 4 0 29 39 36 22 233 536
170สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล0 0 19 16 13 14 15 14 16 0 13 0 190 310
171สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 136 41 49 43 42 37 15 24 24 19 15 40 1341 1,726
172สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 20 17 17 19 23 20 21 21 18 7 40 19 184 406
173สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 118 21 26 29 34 38 26 31 31 17 24 36 188 519
174สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 215 30 62 25 30 28 31 29 17 11 20 159 457
175สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 137 16 22 17 19 9 20 14 28 30 19 20 270 521
176สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 241 0 23 23 34 33 21 22 16 31 44 23 1174 1,485
177สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 319 27 27 19 11 35 109 247
178สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 139 26 53 76 25 36 40 16 26 28 14 9 173 561
179สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 214 8 14 30 11 6 2 21 37 29 12 30 79 293
180สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 331 34 32 33 41 42 56 32 27 31 10 40 62 471
181สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 121 17 22 16 15 16 14 11 10 13 175 330
182สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 222 25 24 12 19 18 16 12 15 10 11 0 133 317
183สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 340 39 34 39 33 33 30 30 37 32 70 34 605 1,056
184สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 119 6 19 15 0 0 16 9 237 321
185สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 212 7 11 14 44 26 32 37 37 35 25 26 87 393
186สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 15 13 10 9 9 9 0 12 12 48 146
187สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 5 0 0 0 0 0 0 13 18 15 26 77
188สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 523 31 38 53 54 45 42 14 24 34 9 25 140 532
189สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1819 20 24 15 23 21 24 21 21 9 20 68 285
190สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1730 26 24 10 14 21 18 18 18 19 20 20 70 308
191สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 60 11 72 83
192สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 720 27 11 27 30 27 27 28 32 29 27 46 305 636
193สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3116 6 19 14 15 10 13 14 10 14 16 9 80 236
194สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3239 0 18 19 21 11 10 13 9 7 9 11 217 384
195สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 330 11 16 14 33 39 39 38 33 32 21 21 134 431
196สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28112 96 49 44 26 21 16 15 21 17 10 8 130 565
197สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2946 19 50 7 10 15 13 24 102 286
198สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3037 0 23 22 12 13 12 13 11 13 24 14 90 284
199สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2537 29 35 37 39 32 34 30 58 65 13 0 117 526
200สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20179 734 861 635 665 561 469 359 471 141 12 451 109 5,647
201สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1925 23 37 35 35 39 33 45 39 41 66 55 61 534
202สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 210 3 26 36 23 102 190
203สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2628 14 21 16 22 20 21 19 20 20 22 25 52 300
204สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2746 39 43 37 26 42 42 31 8 27 18 34 178 571
205สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 240 0 13 14 14 14 13 13 13 13 16 15 107 245
206สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2328 31 24 21 18 20 21 0 37 48 12 28 83 371
207สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 220 13 0 16 27 24 13 14 20 38 26 103 294
208สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3435 13 20 24 11 21 26 21 7 23 10 24 80 315
209สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3548 39 16 13 16 15 15 16 15 13 19 11 71 307
210สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 370 0 0 0 0 0
211สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3613 0 19 9 7 10 7 8 0 72 8 8 0 161
212สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4212 10 11 9 11 11 10 12 31 117
213สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 3 12 10 12 13 12 11 0 93 93 259
214สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3833 29 21 34 23 23 24 29 27 0 10 38 93 384
215สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3919 19 29 36 40 29 42 35 17 22 11 40 86 425
216สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4014 15 15 16 14 16 0 0 9 58 157
217สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 84 23 22 16 9 6 8 9 7 9 9 80 202
218สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 93 10 11 10 15 8 9 9 12 4 7 0 79 177
219สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1029 17 13 8 8 8 10 5 15 17 9 14 111 264
220สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 128 9 0 0 0 0 7 0 0 8 8 11 121 172
221สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 140 31 54 59 144
222สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 116 0 23 14 14 11 13 8 14 10 81 194
223สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 160 30 0 41 39 34 40 30 30 79 323
224สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1315 22 26 34 33 29 28 17 13 32 27 44 59 379
225สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1535 34 38 16 32 28 29 25 12 9 10 15 325 608
รวม 6,614 7,193 7,276 6,887 6,552 0 5,811 5,043 5,021 4,790 5,500 5,948 63,890 136,671
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน